fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการNSIนำสินประกันภัย มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding และสื่อการสอน DLITทั้งนี้ เป็นนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ตามแนวนโยบาย CSR ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของบริษัทฯ จัดมอบที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้