fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย สาขาเชียงราย รับรางวัล Good Labour Practices ประจำปี 2564

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ไปใช้ในการบริหารกิจการ (Good Labour Practices : GLP) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ คุณวิชัย เติมนาค ผู้จัดการสาขาเชียงราย ในฐานะที่นำแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานในสาขาเชียงรายโดยมีระบบบริหารจัดการเข้าเกณฑ์มาตรฐานรางวัล จัดขึ้นและมีพิธีมอบ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564