fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมนักเรียน

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม NSI เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2564 ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง โดยคุณศิริชัย แสงเทียนประไพ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้แก่คุณวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา