fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

สืบเนื่องจากโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ล่าสุด NSI นำสินประกันภัย โดยคุณอาชว์ ฟูศรีบุญ ผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด ได้มอบหมวกกันน็อค รณรงค์ความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่และคนในชุมชนพื้นที่บางซื่อ ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรง รวมถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์