fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คุณยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และคุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกำไรสำหรับปี 2563 จำนวน 160.64 ล้านบาท และมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท โดยจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นแนวทางปฏิบัติในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดสถานที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารและก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงสแกนเช็คอินไทยชนะ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกคน