fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63

 

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน (Financials) ซึ่งคัดเลือกจาก 803 บริษัทฯ โดยการรับประกาศนียบัตร ESG100 Company ในครั้งนี้เป็นการได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6