fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทั้งอาคารนำสินประกันภัยเพื่อความปลอดภัย

NSI ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทั้งอาคารนำสินประกันภัยเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้าตามมาตรฐานการป้องกันโรค Covid-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงรอผลการตรวจเชื้อและกักตัว 14 วัน จึงแจ้งมายังลูกค้าหรือบุคคลผู้ที่เข้ามายังอาคารนำสินประกันภัย บริเวณชั้น 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17- วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564