ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอื่นๆ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายที่กว้างมาก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์สินเชื่อ

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบเหมาจ่าย ไข้เลือดออก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

สนใจสั่งซื้อ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย