Car insurance

Fire and housing insurance

Marine and transportation insurance

Travel insurance

Accident

Other insurance

ข่าวสารกิจกรรม

Company news News & Activity

NSI นำสินประกันภัย ร่วมสนับสนุน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย ในโครงการ “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

บมจ.นำสินประกันภัย สนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิต-ประกันภัย สมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เพื่อนำไปจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 “ชิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยโดยได้เร็วที่สุด...