บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” บริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิตอาสา ตัวแทน พนักงานบริษัทผู้เช่า และประชาชนในพื้นที่เตาปูน-บางซื่อ เข้าร่วมบริจาค ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา