หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : “CG Code”)
ของ บมจ.นำสินประกันภัย

คณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประกอบการที่ดี
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. น้ำสินประกันภัย