สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

     1.1 การเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
          – การสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
          – การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
          – การมอบหมายอำนาจให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
          – การจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

     1.2 การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
          – การดูแลให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
          – การจัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ
          – การจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
          – การประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
          – การอนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการทำรายการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

2. คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

     เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

     ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบกำ

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป