สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

     1.1 การเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
          – การสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
          – การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
          – การมอบหมายอำนาจให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
          – การจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

     1.2 การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
          – การดูแลให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
          – การจัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ
          – การจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
          – การประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
          – การอนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการทำรายการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

2. คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

     เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

     ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

     ติดตามและพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อแจ้งฝ่ายจัดการให้ดำเนินการหรือรายงานคณะกรรมการบริษัท ฯลฯ

2. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร

     ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ ในเรื่องการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการบริหารได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

     ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานหลักฐานเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

     2.1 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในเรื่องระบบควบคุมภายใน ฯลฯ
     2.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

     1.1 เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี

     1.2 เสนอโครงสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

     1.3 พิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของพนักงาน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

     ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอเรื่องการสรรหากรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ ประธานคณะกรรมการ

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการลงทุน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

     1.1 จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
          – ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน
          – จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุนได้
          – ฯลฯ
     1.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
     1.3 กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
     1.4 กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     1.5 รายงานสรุปสาระสำคัญและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
     1.6 พิจารณากำหนดเป้าหมายผลตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
     ฯลฯ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

     ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1.1 พิจารณาระบุความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
     1.2 ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
     1.3 กำหนดวิธีการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง หรือแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
     1.4 ติดตามและประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไปแล้ว

2. คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     2.1 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
     2.2 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีกรรมการบริษัทรวมอยู่ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 คน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์

     1.1 กำหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสม
     1.2 กระทำการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับประกันภัยตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
     1.3 พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ พร้อมเงื่อนไข
     1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางในการรับประกันภัย และการเอาประกันภัยต่อของบริษัทฯ
     ฯลฯ

2. คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์

     ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในเรื่องการรับประกันภัย ทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน

     1.1 กำหนดนโยบายการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน
     1.2 กำกับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทำการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้สำรองค่าสินไหมทดแทนหรือสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
     1.3 จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริตเรื่องค่าสินไหมทดแทน
     ฯลฯ

2. คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน

     ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในเรื่องการจัดการค่าสินไหมทดแทน ทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดคราวละ 3 ปี

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป