fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

สนับสนุนงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 8

 

NSI นำสินประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 8   “วิ่งต่อลมหายใจ ” Run To Breath โดยมอบน้ำดื่มให้แก่คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช   ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครัว