คำถามที่พบบ่อยหมวดวิธีการปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุกรณีจำเป็นต้องมีการสำรวจภัย

แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย

1 แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย
2. แจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบดังนี้
2.1 หมายเลขทะเบียนรถและยี่ห้อรถ
2.2 หมายเลขกรมธรรม์
2.3 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ หรือของผู้แจ้ง
2.4 ลักษณะการเกิดเหตุ
2.5 สถานที่เกิดเหตุ
2.6 สถานที่นัดหมาย

3 แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เว้นแต่สามารถตกลงกันได้และเป็นกรณีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4.ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถเว้นแต่ทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีความจำเป็นแต่ได้ถ่ายรูปเอาไว้และคู่กรณีให้ความยินยอมและได้มีการจัดทำแผนที่เกิดเหตุ ลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง
6.บริษัทจะดำเนินการดังนี้
6.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจภัย ณ ที่เกิดเหตุหรือที่นัดหมาย
6.2 ตรวจสอบความรับผิดตามกฏหมาย
6.3 ตรวจสอบความรับผิดชอบตามกรมธรรม์
6.4 ออกใบรับแจ้งเหตุ หรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ติดต่อกับบริษัทต่อไป

ข้อพึงปฏิบัติ

หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบส่งผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลในทันทีและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อป้องกันความผิดฐานหลบหนีและเมื่อส่งผู้บาดเจ็บให้สถานพยาบาลแล้วให้กลับไปยังที่เกิดเหตุหรือสถานีตำรวจตามที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุกรณีไม่จำเป็นต้องมีการสำรวจภัย

แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย

1. แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย
2. แจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบดังนี้
2.1 หมายเลขทะเบียนรถและยี่ห้อรถ
2.2 หมายเลขกรมธรรม์
2.3 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันหรือของผู้แจ้ง
2.4 ลักษณะการเกิดเหตุ
2.5 สถานที่เกิดเหตุ
2.6 วันเวลาเกิดเหตุ

3. ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทตามที่ได้ระบุเอาไว้
4. บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7-15 วันนับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายผิด

ให้ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุความเสียหาย (ถ้าทำได้)

1.ให้ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุความเสียหาย (ถ้าทำได้) หรือจัดทำแผนที่และระบุความเสียหายก่อนแยกย้ายรถในกรณีสามารถตกลงกันได้
2.ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่ควรเคลื่อนย้ายรถจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายถูก

ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)

1.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)
2.หากคู่กรณียอมรับผิดให้ทำบันทึกให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้ โดยระบุความเสียหาย
3.ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ ยกเว้นแต่คู่กรณียอมรับผิด และทำหนังสือยอมรับผิดไว้แล้ว

4.หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

5.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือถูก

.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)

1.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)
2.อย่าเคลื่อนย้ายรถจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีรถสูญหาย

แจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ โทร.1192

1.แจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ โทร.1192
2.แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในทันที
3.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีอื่นๆ

กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ พรบ.

กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ พรบ. (ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต)

1. นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
2. จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. ของรถคู่กรณี

3. แจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ


4. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


5. ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ)


6. กรณีไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานประกันภัยจังหวัดในแต่ละจังหวัด

กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ พรบ. (ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต)


1. รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยี่ห้อ รุ่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่หลบหนี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป


2. ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้


3. คัดประจำวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทฯ

กกรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด


ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำนวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน และติดต่อบริษัทฯในทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สำหรับประกันภัยอื่นๆ

รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ

1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมทั้งระบุชื่อของท่านหรือ บุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทฯติดต่อ

2. ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น


3. กรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสภาพความเสียหาย