ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. การประกันอัคคีภัย

เป็นการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต๊อกสินค้า ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่มต่างๆ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

2. การประกันภัยรถยนต์

เป็นการให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายและความรับผิดอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การประกันภัยภาคบังคับ ได้แก่ กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งคุ้มครองตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์สินและความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เป็นการให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ สินค้าที่บรรทุกขณะที่ทำการขนส่ง ทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก ฯลฯ

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันภัยอื่นๆ นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยการก่อสร้าง การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

5. การประกันภัยต่อ

คือ การรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น การเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทประกันภัยอื่น

6. การลงทุน

เป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผล ในขอบเขต เงื่อนไข กติกาของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นต้น

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป