รางวัลเกียรติยศ

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงาน
ดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
ประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฯลฯ

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557

นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ
ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี วิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ

รางวัลประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2
ประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

รางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564

บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564 เนื่องจากมีการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance: ESG)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561

บมจ.นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561

รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น “e-Claim Awards 2018”

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ
ดีเด่น ประจำปี 2561
หรือ e-Claim Awards 2018″ จัดโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

รางวัล Best Surveyor Award 2018

บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ และรางวัลชมเชย รางวัล จัดโดย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

บมจ.นำสินประกันภัย รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruptionหรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2  (2nd Re-Certified Company) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบ

รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงานมอบรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Rising Star Sustainability Awards

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากงานมอบรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

– ผลการประเมินประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

– ผลการประเมินประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

– ผลการประเมินประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

– ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใส ฯลฯ

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

– ผลการประเมินประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

– ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ความเพียงพอของเอกสาร
และข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในแต่ละ
ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป