ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก (รยต.)

รยต. เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ชนิดวัตถุอันตราย 9 ชนิด รยต ร.ย.ต. รยต. รยต ร.ย.ต. รยต. รยต ร.ย.ต. รยต. รยต ร.ย.ต. รยต.

วัตถุระเบิด
ก๊าซไวไฟ ก๊าซไม่ไวไฟ ก๊าซพิษ
ของเหลวไวไฟ
ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
สารออกซิไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
สารพิษและสารติดเชื้อ
วัตถุกัมมันตรังสี
สารกัดกร่อน
วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8 ได้แก่ สารคลอไรด์ สารคลอรีน และวัตถุอันตรายอื่นๆ

ความคุ้มครองเบื้องต้น

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3.ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
4.ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างอื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก (รยต.) ??

รถบรรทุกวัสดุอันตราย (รหัสรถ 340)

เป็นรถที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะเพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะและมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน

รถพ่วงบรรทุกวัสดุอันตราย (รหัสรถ 540)

เป็นรถหางพ่วงที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะเพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะและมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน

หมายเหตุ : หากกรณีมีรถลากจูง หรือรถพ่วง ที่มีทะเบียนแยกกัน จะต้องทำประกันภัยที่รถพ่วง (เนื่องจากระบุประเภทขนส่งที่แท็งค์)

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย