สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยผลการประเมินเรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
(Annual General Meeting) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอโปร่งใส
และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฯลฯ ว่ามีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” หลายปีติดต่อกัน

บริษัทฯ ให้บริการรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น
ซึ่งได้เติบโตเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ปี 2506

บริษัทฯ ย้ายจากบริเวณถนนเยาวราช มายังถนนยุคล 2
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ปี 2512

กลุ่มตระกูล “เจริญชัยพงศ์” เข้าถือหุ้นบริษัท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง ในระหว่างปี 2495 – 2518
ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท

ปี 2518

บริษัทฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ปี 2523

บริษัทฯ ซึ่งในขณะนั้นมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ปี 2534

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท
และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ปี 2536

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
โดยมีหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 12.5 ล้านหุ้น

ปี 2537

บริษัทฯ ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัว นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ปี 2538

เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วเป็น 13.9 ล้านหุ้น

ปี 2541

สำนักงาน คปภ. คัดเลือกบริษัทฯ ให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น – รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ฐานะการเงินที่มั่นคง และความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”

ปี 2555 และ 2556

สำนักงาน คปภ. คัดเลือกบริษัทฯ ให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559

ปี 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

ปี 2562

รับชมวีดีโอ Company Profile ได้ที่  คลิก