คำถามที่พบบ่อยหมวดประกันอัคคีภัย

กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง ยังคงต้องเข้าสำรวจความเสียหายตามกระบวนการปกติใช่หรือไม่?

ในกรณีอื่น ๆ ยังคงสำรวจได้เหมือนเดิมเพราะจำนวนบ้านเสียหายไม่มาก

(1) ในกรณีน้ำท่วม ไม่จำเป็น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สามารถประเมินด้วยสายตาว่าท่วมทั้งหลัง
(2) ในกรณีอื่น ๆ ยังคงสำรวจได้เหมือนเดิมเพราะจำนวนบ้านเสียหายไม่มาก

ในกรณีที่มีการขยายความคุ้มครองภัยเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 จะต้องแนบเอกสารแนบท้ายภัยต่าง ๆ ไปด้วยหรือไม่ ?

เอกสารแนบท้าย

ให้ใช้ อค. เอกสารแนบท้าย

ในกรณีที่มีการขยายความคุ้มครองภัยเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 จะต้องแนบเอกสารแนบท้ายภัยต่าง ๆ ไปด้วยหรือไม่?

จำนวนเงินเอาประกัน...

จำนวนเงินเอาประกันต่อสถานที่สำหรับน้ำท่วมจะลดลงในขณะที่ภัยอื่นยังคงเหมือนเดิม

กรมธรรม์มีการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง จะนำเงื่อนไขแบบเก่าหรือแบบใหม่มาคิดค่าสินไหมทดแทน?

ให้ยกเลิกแล้วทำใหม่

ให้ยกเลิกแล้วทำใหม่ เพราะมิฉะนั้น กรมธรรม์เดิมก็มีผลบังคับใช้ต่อไป

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร?

จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ....

จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย