ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบเหมาจ่าย (ไข้เลือดออก)

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. บุคคลทั่วไปอายุตั้งเเต่ 1 – 65 ปี ( ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์ )

2. ผู้เอาประกัน 1 รายสามารถซื้อทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

3. Waiting Period 15 วัน

*การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 65 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
**รายละเอียดเพิ่มเติมดังรูปด้านล่าง

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบเหมาจ่าย ไข้เลือดออก

สนใจสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย