ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย เฉพาะโรคไข้เลือดออก

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย เฉพาะโรคไข้เลือดออก

ให้ความคุ้มครองกรณีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในรพ.หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามทุนประกันภัย ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากวันที่เริ่มเอาประกันภัย

เอกสารสำหรับทำประกันภัย : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี)

**การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี

สนใจสั่งซื้อ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่ซื้อประกันไข้เลือดออก

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย