คำถามที่พบบ่อยหมวดประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ใครบ้างที่สามารถซื้อประกันเดินทาง?

คนไทยหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

คนไทยหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือคนไทยที่ย้ายภูมิลำเนาไปอาศัยอยู่ต่างประเทศที่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– ใบอนุญาติทำงานต่างประเทศ
– วีซ่าแบบเกษียณอายุ
– วีซ่าแบบ Annual Multiple Entry Visa

ถ้ามีการเดินทางกลับก่อนกำหนดจะได้รับเงินคืนบางส่วนหรือไม่?

ทางเราไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกัน

ทางเราไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้ขอยกเลิกความคุ้มครองหลังจากที่ได้เริ่มความคุ้มครองไปแล้ว

ระยะเวลาการประกันภัยของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?

ระยะเวลาการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี

ระยะเวลาการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เพียงท่านชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ file & use

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และครอบคลุมอาณาเขตแค่ไหน?

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครอง

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่น?

ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การประกันภัยสุขภาพ

ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาหรือประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ท่านสามารถวางใจได้ว่า
ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่ต้องกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายในภายหลัง หากมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับท่าน

การประกันสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งใน บมจ.นำสินประกันภัย ซึ่งบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพบุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และความชำนาญในตลาดของการประกันสุขภาพมากกว่า 30 ปี ซึ่งท่านจะได้รับการให้บริการอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
และประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ไม่ว่าท่านจะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บ