ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย จากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

การสูญเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
ทุพพลภาพถาวร
ค่ารักษาพยาบาล

**การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 55 ปีบริบูรณ์

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบนำสินพิเศษ

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนำสิน PA

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย