ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยหมวดประกันภัยรถยนต์

การประกันรถยนต์ มีกี่ประเภทให้ความคุ้มครองอย่างไร ?

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
1.) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัยตาม พ.ร.บ.
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า การประกันภัยตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับ
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษา
พยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

2.) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ : เป็นการประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัย และต้องการที่จะกระจาย ความเสี่ยงออก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามความต้องการเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ได้จาก พ.ร.บ. โดย แบ่งออกเป็นดังนี้