คำถามที่พบบ่อยหมวดประกันภัยรถยนต์

การประกันรถยนต์ มีกี่ประเภทให้ความคุ้มครองอย่างไร ?

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
1.) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัยตาม พ.ร.บ.
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า การประกันภัยตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน….

ดูเพิ่มเติม

ประกันประเภท 1 ให้ความคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือไม ?่

บริษัทให้ความคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ทราบโดยการระบุลงในใบคำขอเอาประกันภัยว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างในขณะขอทำประกันภัย กรณี
ผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้ง
มากับรถยนต์โดยโรงงาน หรือศูนย์จำหน่าย เท่านั้น

กรณีติดตั้งรถแก๊สรับประกันหรือไม่ ?

รถติดตั้งแก๊สรับประกันปกติแต่ต้องเพิ่มทุนประกัน โดยที่นำราคาติดตั้งแก๊ส x 80% และ+เข้ากับทุนประกัน พร้อมระบุที่ช่อง อุปกรณ์ตกแต่งด้วยว่าติดตั้งแก๊ส NGV
หรือ LPG (ราคาติดตั้งไม่เกิน 13,000 บาทไม่ต้องเพิ่มทุน)

เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่ ?

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัท ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ ในกรณี เป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัท
ประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์

ถ้าหยุดใช้รถ จะขอคืนเบี้ยฯประกันได้หรือไม่ ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ (เช่นกรณีต้อง
เดินทางไปต่างประเทศ เป็นเวลานานการคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน) ไม่คืนเบี้ยประกันภัยจากการหยุดใช้รถในกรณี หยุดการใช้รถระหว่างการซ่อมแซม หรือ
หยุดการใช้รถน้อยกว่า 30 วัน

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร ?

จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย

ขั้นตอนการจัดซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย

1. บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ 2. ก่อนนำรถเข้าซ่อมให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถ และตรวจรายการที่จะซ่อมว่าถูกต้องหรือไม่ 3. เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย หรือไม่ตรงตามรายการที่เสียหาย ให้ท่านแจ้งบริษัทฯทราบในทันที