ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์

หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับ กล่าวคือ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกต้องทำพ.ร.บ. และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน (ซึ่งจะแตกต่างจากประกันภาคสมัครใจ) ก็เพื่อว่าต้องการให้คนในรถทุกคันหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักประกันได้ว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถหรือบุคคลที่ใช้ถนน เดินถนน ถูกเฉี่ยวชน ผู้ที่ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ประกอบด้วย

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้
     1.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                               30,000    บาท
     1.2 ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตามจริง            35,000    บาท
         รวมกันแล้วไม่เกิน                                                     65,000    บาท

2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นดังนี้
     2.1 กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                  80,000    บาท
     2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                       500,000    บาท
     2.4 ทุพพลภาพอย่างถาวร                                              300,000    บาท
     2.3 สูญเสียอวัยวะ
          – นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป                                                200,000   บาท
          – สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                            250,000   บาท
          – สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                           500,000   บาท
     2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน    4,000    บาท

(วงเงินคุ้มครองเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น รวมกันแล้วไม่เกิน 504,000 บาท)

ตารางแสดงอัตราเบี้ยพรบ.รวมภาษีในรถแต่ละประเภท (บาท)

1. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์

2. รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ พ.ร.บ.

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย