ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถ หรือรถชนสิ่งอื่นๆ โดยรถของคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ก็คุ้มครองในทุกกรณี รวมถึงการคุ้มครองคู่กรณีด้วย พร้อมทั้งคุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม และเสียหายจากไฟไหม้ อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ รับประกันรถหลากหลายประเภท ทั้งรถส่วนบุคคล รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถรับ-ส่ง (ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง) หรือแม้แต่รถที่ใช้ในส่วนงานราชการ อาทิเช่น รถตู้รับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐ รถตำรวจ รถขยะ รถดับเพลิง รวมถึงรถอื่นๆที่ถูกนำมาใช้ในหน่วยงานราชการด้วย โดยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 แบ่งความคุ้มครองหลักๆ เป็น 3 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนแบบไม่มีคู่กรณี
 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนแบบมีคู่กรณี
 คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม
 คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

 ค่ารักษาพยาบาล
 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 การประกันตัวผู้ขับขี่

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย