ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (ทุกกรณี) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและการประกันผู้ขับขี่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซื้อเลย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย