คำถามที่พบบ่อยหมวดประกันภัยขนส่งสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเสียหาย จ่ายค่าสินไหมอย่างไร?

บริษัท ฯ พิจารณาจ่ายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัท ฯ พิจารณาจ่ายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะเกิดความเสียหาย และไม่เกินทุนประกันภัย (ในกรณีที่ทำทุนประกันภัย เท่ากับมูลค่าของสินค้าในการขนส่งเที่ยวนั้นๆ

ทำทุนประกันสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าสินค้าได้หรือไม่

ผู้เอาประกันสามารถทำต่ำกว่ามูลค่าสินค้าได้

ผู้เอาประกันสามารถทำต่ำกว่ามูลค่าสินค้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับความเสี่ยงภัยเอง ( Self Insured) โดยหากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหม จากจำนวนที่เอาประกันต่อมูลค่าที่แท้จริงในการขนส่งเที่ยวนั้น

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งไม่รับประกันภัยสินค้าอะไรบ้าง

สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด

สินค้าที่ไม่รับประกันภัยมีดังนี้

1. สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
2. สินค้าส่งคืน (สินค้าประเภทอาหารกระป๋อง)ุ
3. อัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
4. สินค้าผิดกฎหมาย่
5. สินค้าประเภท วัตถุโบราณ
6. สินค้าประเภทยางพารา

ถ้าต้องการทำประกันภัยขนส่งสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

Invoice

กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันของแต่ละประเภทประกันภัย พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการทำประกันภัย

1. Invoice
2. Bill of Ladingุ
3. Letter of Credit
4. Packing List่

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่น?

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่น?

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร?

จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย