fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

“ปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

 

คุณอภิศันสน์ บัวดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้จากผู้บริหารและพนักงานจากโครงการ “ปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา