นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ

บมจ.นำสินประกันภัย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

บมจ. นำสินประกันภัย ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติให้กําหนด “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คํานิยาม

ก. การทุจริต
ทุจริต หมายถึง การยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation) รวมถึง การปลอมแปลงเอกสารเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต
ข. คอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญหรือบริการ การเรียกรับ หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือเงินทอง รวมถึงประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม หรือจารีตทางการค้าที่ให้กระทำได้ ทั้งนี้รวมถึงการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก

2. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

(1) บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก ทั้งนี้รวมถึงการทุจริตยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
(2) บริษัทมีนโยบายกำหนดขั้นตอนในการทำงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ทั้งมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
(3) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้มีนโยบายแจ้งให้ตัวแทนทางธุรกิจนำเอามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
(4) บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนและคำแนะนำ โดยสนับสนุนให้พนักงานและบุคคลอื่นแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสของทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง
(5) บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) บริษัทมีนโยบายติดตามและทบทวนมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
(2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัท หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้บริษัทประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
(4) กรรมการผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
(5) บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

4. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

4.1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.1.1 การประเมินความเสี่ยงและนิยามของความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ
4.1.1.1 การทุจริต
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation) ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต เป็นต้น
4.1.1.2 การคอร์รัปชัน
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชันรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการให้กู้เงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind)
(2) การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชันเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน
(3) เงินสนับสนุน (Sponsorships)
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยมิชอบ
(4) ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ ตามประเพณีนิยม หรือระเบียบแบบแผนทางการค้า มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการคอร์รัปชัน เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นช่องทางให้ทำการทุจริตคอร์รัปชัน

4.1.2 แนวทางปฎิบัติกับการทุจริตและคอร์รัปชันรูปแบบต่างๆ
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันรูปแบบต่างๆ ดังนี้
4.1.2.1 การทุจริต
การรับชำระเบี้ยประกันภัยและการใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่ายเงิน ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการอนุมัติธุรกรรม และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ
4.1.2.2 คอร์รัปชัน
(1) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการอนุมัติธุรกรรมที่ทำให้เกิดการสนับสนุนทางการเมืองผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่สามารถที่จะอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองได้
(2) การบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
(3) การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships)
บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติว่าเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น
(4) ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฎิบัติว่าต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้
ก. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับ หรือได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดจะต้องรายงานให้บริษัททราบและนำส่งบริษัทต่อไป
ข. การให้ของขวัญ ของกำนัล การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตามระเบียบแบบแผน ประเพณีนิยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง และต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติตามระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
➢ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรม
➢ ต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานการจ่ายเงินโดยถูกต้อง
➢ ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินว่า ผู้อนุมัติการจ่ายเงินมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับก่อนที่จะจ่ายเงิน
➢ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ว่ามีความถูกต้องและสามารถนำเอาค่าใช้จ่ายนั้นไปบันทึกบัญชีได้

4.2 การดำเนินการกับบุคคลที่เป็นตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัท

บริษัทกำหนดแนวทางดำเนินการกับบุคคลที่เป็นตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทเพื่อให้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้
(1) บริษัทให้ความสำคัญกับตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทและสนับสนุนให้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
(2) บริษัทกำหนดว่าต้องแจ้งให้ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบนโยบายและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีหนังสือถึงตัวแทนนายหน้าเป็นประจำทุกครั้งที่บริษัททบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติ

4.3 ทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม

บริษัทมีกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม หรือให้การศึกษาแก่พนักงานหรือบุคคลอื่น ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงาน บริษัทมีข้อกำหนดว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทเดิมของพนักงานที่สมัครงาน เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) การอบรม บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำ ทั้งนี้รวมถึง บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
ก. ฝ่ายจัดการนำเสนอความคืบหน้าในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ข. มีการอบรมพนักงานใหม่โดยการปฐมนิเทศ
ค. บริษัทยังมีกระบวนการสื่อสารไปยังพนักงานผ่านที่ประชุมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยกรรมการผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(3) บริษัทจะใช้ผลการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.4 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือมีหลักฐานว่า มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือบุคคลใดกระทำการในนามบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
4.4.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
(1) การกระทําที่เป็นทุจริตคอร์รัปชัน
(2) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน ความผิดปกติของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
(3) การกระทําที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
(4) การกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
(5) การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส

4.4.2 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
(1) พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(2) บริษัทมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้
– Email : ethic@namsengins.co.th
– Website ของบริษัท www.namsengins.co.th (หัวข้อสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน)
– จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายัง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บมจ.นำสินประกันภัย
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
จดหมายถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะถูกเปิดโดยเลขานุการบริษัทเท่านั้น
(3) ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะถูกแยกแยะโดยเลขานุการบริษัท ดังนี้
ก. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะถูกส่งไปยังกรรมการผู้อำนวยการ
ข. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ทั้งนี้เพื่อผู้รับผิดชอบพิจารณาทำการสอบสวนผู้ที่กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.4.3 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ

4.5 การสื่อสาร

บริษัทสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านการประชุมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาง Intranet หรือ Website ของบริษัทและรายงานประจำปี เป็นต้น

4.6 การควบคุมภายใน

(1) บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล โดยกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเอกสาร ฯลฯ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม การควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information&Communication) และระบบติดตาม (Monitoring Activities) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
(2) ในส่วนที่เป็นการควบคุมภายใน บริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเป็นประจำตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้กำกับดูแลการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(3) ในส่วนของการหารือเรื่องผลการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอน ดังนี้
– ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีการประเมินเรื่องการควบคุมภายในเป็นประจำและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
– ผู้สอบบัญชี ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นที่ได้จากการตรวจสอบ
– หน่วยงาน Compliance Unit รายงานผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส
– คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการประชุมหารือกันเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส

4.7 การติดตามและทบทวน

(1) บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
(2) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตและหรือ คอร์รัปชันอย่างร้ายแรง หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
(3) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้หน่วยงาน Compliance Unit มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นประจำสม่ำเสมอ แต่หากตรวจพบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ต้องรายงานโดยเร่งด่วน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

4.8 การฝ่าฝืนนโยบาย

บริษัทถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำผิด บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สมบุญ ฟูศรีบุญ

(นายสมบุญ   ฟูศรีบุญ)

กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป