นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ

บมจ.นำสินประกันภัย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2565

บมจ. นำสินประกันภัย ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2565 จึงมีมติให้กําหนด “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

>> ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2565

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป