fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 64

 

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ คุณวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ และ NSI ยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 Universe ติดต่อกัน 7 ปี นับแต่มีการจัดอันดับครั้งแรกในปี พ.ศ.2558