จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
ของ บมจ.นำสินประกันภัย

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

1. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

     1.1 จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
     1.2 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และโปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
     1.3 จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
     1.4 จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริง และแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
     1.5 จะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กร

2. นโยบายและการปฏิบัติต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

     2.1 จะสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ
     2.2 จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
     2.3 จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

     3.1 ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทต่อพนักงาน

          (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งของผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
          (2) การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
          (3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
          (4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงกฎหมาย
          (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
          (6) จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอแก่พนักงานในด้านที่เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการให้บริการ
          (7) สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน
          (8) ไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการล่วงละเมิดทางเพศ

     3.2 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อตนเอง

          (1) พนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
          (2) พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามตำแหน่ง
          (3) พนักงานต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
          (4) พนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
          (5) พนักงานจะปฏิบัติภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตนเอง และของบริษัทฯ
          (6) พนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม

     3.3 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

          (1) รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งเหนือตน
          (2) รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน
          (3) ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาธรรมและยุติธรรม ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำในการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ
          (4) พนักงานต้องมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีความจริงใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
          (5) หลีกเลี่ยงการนำข้อมูล หรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัท
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท
          (6) งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีตำแหน่งสูงกว่า หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า เว้นแต่กรณีที่เกษียณอายุ หรือของเยี่ยมยามเจ็บป่วย

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

     4.1 ด้านการตลาด

          (1) ขั้นตอนโฆษณา
               ก. จะออกแบบการโฆษณา และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน ยุติธรรม และไม่ก่อให้เกิดการชี้นำในทางที่ผิด
               ข. จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้แก่ลูกค้าเช่นรายละเอียดข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นระยะเวลาความคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย เป็นต้น

          (2) ขั้นตอนเสนอการประกันภัย
               ก. จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินจริงซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
               ข. จะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยทราบอย่างชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ เป็นต้น

          (3) ขั้นตอนการยืนยัน
               ก. จะแจ้งยืนยันการรับประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยด้วยความถูกต้อง และในระยะเวลาที่รวดเร็ว ด้วยความเต็มใจ จริงใจ และสุภาพ
               ข. จะแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
               ค. จะออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

          (4) ขั้นตอนการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย
               ก. จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว
               ข. จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า
               ค. จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามเรื่องเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               ง. จะอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน

          (5) พฤติกรรมทางการตลาด และการแก้ไขข้อร้องเรียน
               ก. ประเมินระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเสี่ยงภัยของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือลูกค้าเป้าหมายทั้งก่อน และหลังความคุ้มครอง
               ข. บริษัทให้ความรู้และข้อมูลเฉพาะ ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย
               ค. ไม่ให้ความสำคัญ หรือให้รางวัลด้านการประสบความสำเร็จในด้านการขายเพียงด้านเดียวแก่พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทบริษัทให้ความสำคัญ หรือให้รางวัลในด้านการขาย
แก่พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่ขายถูกวิธีด้วย
               ง. บริษัทให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือลูกค้าเป้าหมายมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองทุกครั้ง
               จ. บริษัทกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รวดเร็ว
               ฉ. บริษัทให้ความสำคัญในบริการหลังการขาย

     4.2 ด้านการรับประกันภัย

          (1) ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย 
               ก. จะตรวจสอบข้อมูลประวัติการเอาประกันภัย ตรวจสอบความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนพิจารณารับประกันภัย 
               ข. จะรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
               ค. จะจัดให้มีระบบการควบคุมการสะสมภัย (การสร้างระบบเตือนภัย กรณีที่มีการรับประกันภัยเกินกว่าความสามารถในการรับประกันภัย) และรายงานข้อมูลการสะสมภัย
จากการรับประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ 
               ง. จะจัดทำคู่มือการรับประกันภัย ฝึกอบรมพนักงาน 
               จ. จะกำหนดขอบเขต และอำนาจการรับประกันภัยอย่างชัดเจน (ระดับอำนาจของพนักงานรับประกันภัยแต่ละคน แบ่งตามระดับของความคุ้มครอง หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)

          (2) ขั้นตอนการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย
               ก. จะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
               ข. จะกำหนดมาตรฐานในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย ให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่อเนื่องกับส่วนงานอื่นๆ 
               ค. จะออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายให้มีข้อความตรงกับแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
               ง. จะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัยหรือใบเตือนต่ออายุ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

          (3) ขั้นตอนการจัดทำสลักหลัง 
               ก. จะแจ้งค่าเบี้ยประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะจัดทำ 
               ข. จะสั่งจ่ายเช็คกรณีคืนเบี้ยประกันภัย โดยระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือโอนเงินตามบัญชีที่ผู้เอาประกันให้ไว้ 
               ค. เมื่อมีการเลิกสัญญาประกันวินาศภัย จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
               ง. จะจัดทำสลักหลังและใช้เอกสารให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด และจัดส่งด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว 

          (4) ขั้นตอนการจัดทำใบเตือนต่ออายุ 
               ก. จะกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งใบเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์หมดอายุ 
               ข. จะชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ 
               ค. จะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

     4.3 ด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

          (1) การกำหนดลำดับขั้นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
               จะกำหนดลำดับขั้นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทน และจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

          (2) ขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
               ก. จะยืนยันการรับเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 7 วันทำการ
เช่น เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
               ข. จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นระยะ และแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
               ค. จะแจ้งรายละเอียดผู้สำรวจภัย หรือวันที่นัดหมายในการเข้าสำรวจภัยให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นการล่วงหน้า และเข้าประเมินความเสียหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควร และบริษัทได้แจ้งถึงเหตุผลความจำเป็นนั้นให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้เสียหายได้ทราบ 
               ง. จะแจ้งข้อสรุปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบโดยเร็ว 
               จ. จะแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
               ฉ. กรณีคู่กรณีตกลงความเสียหายเรียบร้อย จะจัดทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน ระบุจำนวนเงิน หรือวันรับเงินที่แน่นอนซึ่งต้องไม่เกินกว่า 15 วัน
นับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน 
               ช. กรณีบริษัทเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการสั่งซ่อม บริษัทจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี 
               ซ. กรณีบริษัทเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการสั่งซ่อม และบริษัทเป็นผู้จัดส่งอะไหล่ให้ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมที่บริษัทสั่งให้จัดการซ่อม บริษัทจะเร่งดำเนินการจัดส่งอะไหล่
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมได้รับรถยนต์และคำสั่งซ่อมจากบริษัท  กรณีอะไหล่นั้นไม่มีขายในประเทศและจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการ
ออกใบสั่งซื้ออะไหล่ในทันทีนับแต่วันที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมได้แจ้งให้บริษัททราบ 
               ฌ. เมื่อศาลมีคำพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการลงความเห็นให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  จะปฏิบัติตามคำพิพากษาและความเห็นของอนุญาโตตุลาการอย่างเคร่งครัด แต่หากมีข้อชี้แจงต้องรีบดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
               ญ.  จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.4 กระบวนการขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 1 
     –  จะยืนยันตอบรับเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ 
     –  หากต้องการข้อมูลเพิ่ม จะติดต่อกลับ และขอข้อมูลภายใน 7 วันทำการ 
     –  รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อยุติข้อขัดแย้ง 
     –  หากต้องใช้เวลาที่นานขึ้น จะติดต่อผู้เอาประกันภัย และรายงานความคืบหน้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายที่ได้ติดต่อผู้เอาประกันภัย 

ขั้นตอนที่ 2
     – ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่พอใจในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเสนอเรื่องโดยตรงไปที่กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท 
     – จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงผลการอุทธรณ์ภายใน 14 วันทำการ 

ขั้นตอนสุดท้าย 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่พอใจในการอุทธรณ์ จะเสนอให้ผู้เอาประกันภัยนำเรื่องเข้าอนุญาโตตุลาการต่อไป

5. นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

     ในระดับของคู่ค้า ผู้รับประกันภัย คนกลาง อันประกอบไปด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย อู่ และตัวแทนประกันวินาศภัย หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเสมือนคู่ค้าในธุรกิจประกัน จะมีการปฏิบัติ และผสานประโยชน์อย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อการดำรงธุรกิจได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

     5.1 ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

          (1) ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
          (2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
          (3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว 
          (4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะเปิดเผยรายละเอียดต่อ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว 
          (5) แจ้งยืนยันยอดเงิน และบริหารข้อมูลทางการเงินเพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

     5.2 ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

          (1) จะละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทและไม่พึงเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนทำการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น      
          (2) จะปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
          (3) จะรักษาความลับของคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 
          (4) จัดประชุม ฝึกอบรมให้คู่ค้าตามสมควร หรือตามจำเป็น

6. นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

     (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
     (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น 
     (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
     (4) ไม่แข่งขันในด้านราคา ค่าบำเหน็จ หรือทุ่มตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 
     (5) ไม่ร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรในการ “ฮั้ว” ราคาต่อผู้เอาประกันภัย

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

     (1) รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ 
     (2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน 
     (3) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

     กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
     (1) ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่นหรือบริษัท 
     (2) ละเว้นการรับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับ หรือได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่า
เกินกว่าที่กำหนด จะต้องรายงานให้บริษัททราบและนำส่งบริษัทต่อไป 
     (3) การให้ของขวัญ ของกำนัล การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตามระเบียบแบบแผน ประเพณีนิยม
และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเกินกว่ามูลค่า
ที่กำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป 

9. บทลงโทษ

     บริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำผิด  บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

 

สมบุญ  ฟูศรีบุญ

(นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ)

กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป