คณะกรรมการบริษัท

นายยงยุทธ ผู้สันติ
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)

Mr. Yongyuth Phusanti

Chairman (Independent Director)

นายมาว อ่อง ทุน
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Muang Aung Htun

Director (Independent Director)

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr.Voravatch Jaroenchaiyapongs

Director

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
รองประธานกรรมการ

Mr. Somboon Fusriboon

Vice Chairman

นายสมบัติ พูถาวรวงศ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Sombat Puthavolvong

Director (Independent Director)

นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร
กรรมการ

Mrs. Kamonporn Chinthammit

Director

นายนภดล พุฒรังษี
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Nopadol Putarungsi

Director (Indepentdent Director)

นางพรพรรณ ตันอริยกุล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mrs. Pornpun Tanariyakul

Director (Indepentdent Director)

นายเปรมจิต วิเศษแพทยา
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr. Premchit Visesphaetaya

Director (Independent Director)

นายไพรัช เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr.Pairach Charoenchaipong

Director

นายวิชิต เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr. Vichit Jaroenchaipong

Director

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป