คำถามที่พบบ่อยหมวดการขอเอาประกันภัย

ขั้นตอน และวิธีการในการขอเอาประกันภัยรถยนต์

ผู้ขอเอาประกันภัย ขอทำประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทำประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัย ขอทำประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทำประกันภัย ต้องระบุยี่ห้อ รุ่นรถ ปีจดทะเบียน ขนาดเครื่องยนต์ ลักษณะการใช้งาน และความคุ้มครองที่ต้องการ (ประเภทของการประกันภัย) ในใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

สำเนาทะเบียนรถ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)

ตัวแทนจัดส่งใบคำขอเอาประกันภัยไปยังสำนักงานของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วนจะดำเนินการออกกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาในการขอเอาประกันภัยรถยนต์

บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 3 วันทำการ

บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัย และบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์

รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ยกเว้น รถยนต์ที่มีการโหลด ตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องยนต์

1. รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ยกเว้น รถยนต์ที่มีการโหลด ตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์

2. ทุนประกันภัยไม่ตำ่กว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัย

3. กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้ไม่เกิน 2 คน

4. ส่วนลดประวัติดีสูงสุด 50%

5. กรณีที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถ ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงเป็น NGV หรือ LPG เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททันทีที่ท่านชำระเบี้ยประกันภัย และจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ทันทีภายใน 3 วันทำการ ยกเว้นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มิใช่รถใหม่ปีแรก เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อน ส่วนกรณีที่เป็นการประกันภัยต่อเนื่องจากบริษัทประกันภัยอื่น กรุณาส่งแฟกซ์ตารางกรมธรรม์เดิม หรือใบเตือนต่ออายุเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับประกันภัยได้ที่ 02-985-6607 หรือ

E-MAIL : Motor@namsengins.co.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-017-3333 เบอร์ต่อ 342 หรือ 347

เอกสารประกอบการพิจารณา การประกันภัยรถยนต์

สำเนาคู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์

1. สำเนาคู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์ : ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำาระ

4. สำเนาใบขับขี่ (กรณีทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่)

5. สำเนากรมธรรม์เดิมหรือใบเตือนต่ออายุ (ถ้ามี)

ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอเอาประกันภัยอื่นๆ

กรอกข้อมูลในใบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย

1. กรอกข้อมูลในใบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย (ถ้ามี) และส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ

2. บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงที่จะรับประกันภัย โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

2.1. กรณีข้อมูลประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยครบถ้วน และสามารถพิจารณา
รับประกันภัยได้ จะคำนวณเบี้ยประกันภัย แจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันภัย ภายใน 10 นาที ซึ่งมีกรมธรรม์ดังต่อไปนี้
– กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำาหรับที่อยู่อาศัย
– กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
– กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ
– กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
– กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
– กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
– กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
– กรมธรรม์อื่นๆ ประเภทแพ็คเกจ

2.2. นอกเหนือจากกรณีข้างต้นและกรณีข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยไม่ครบถ้วน หรือมีจำนวนเงินเอาประกันภัย

มากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องใช้เวลาในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป

3. ผู้เอาประกันภัยแจ้งยืนยันการเอาประกันภัยมายังบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันแจ้งยืนยันการรับประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา การรับประกันภัยอื่นๆ

ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทต่างๆ

1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทต่างๆ
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาทะเบียนการค้า

3. ใบส่งของ ( INVOICE ) , ใบตราส่ง ( B/L ) / Letter of Credit กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

4. สำเนาทะเบียนรถ , สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

5. สำเนาสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง , แบบแปลนการก่อสร้าง กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

กรณีใดบ้างที่บริษัท ฯ มีสิทธิ์ปฎิเสธการรับประกัน?

กรณีที่การรับประกันของผู้เอาประกันภัย

กรณีที่การรับประกันของผู้เอาประกันภัย เข้าข้อยกเว้นความคุ้มครอง หรือไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ กฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัท ฯ เช่น อายุเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบุในแผนประกันภัยนั้น ๆ

ใครบ้างที่ทำประกันได้?

ต้องดูที่ส่วนได้เสีย เช่น

ต้องดูที่ส่วนได้เสีย เช่น

(1) เจ้าของบ้านเท่านั้นจึงมีสิทธิทำประกันสิ่งปลูกสร้าง

(2) ผู้เช่า มีสิทธิทำเฟอร์นิเจอร์ สต๊อก เครื่องจักรได้