คำถามที่พบบ่อยหมวดการขอรับค่าสินไหม

เอกสารและหลักฐานการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.)

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลหรือใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

1. กรณีบาดเจ็บ

1.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลหรือใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

1.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่น เช่นใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

2. กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

2.1 ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นของแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ
2.2 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
2.3 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3. กรณีเสียชีวิต

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่น เช่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
3.2 สำเนาใบมรณบัตร
3.3 รายงานประจำวันที่เกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวน
3.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นทายาทและเอกสารประจำตัวของทายาท

4. กรณีผู้ประสบภัยหรือทายาทมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

4.1 หนังสือมอบอำนาจ

5. กรณีขอรับค่าชดเชยรายวัน

5.1 ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ป่วยใน
5.2 สำเนาบัตรประจำตัว หรือหลักฐานอื่นของผู้ประสบภัยกรณีมอบอำนาจดำเนินการตาม (กรณีข้อ 4)

เอกสารและหลักฐานการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

ใบรับรองแพทย์

1. กรณีบาดเจ็บ

1.1 ใบรับรองแพทย์

1.2 ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล หรือใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
1.3 หนังสือแสดงฐานะของผู้เสียหายกรณีเรียกร้องค่าชดเชยหรือขาดรายได้

1.4 สำเนาบัตรประจำตัว
1.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)

1.6 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2. กรณีทุพลลภาพถาวรหรือเสียชีวิต

2.1 ใบรับรองแพทย์ หรือความเห็นของแพทย์ว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
2.2 สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นทายาทโดยธรรม (กรณีเสียชีวิต)
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
2.6 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3. กรณีความเสียหายต่อรถยนต์

3.1 ความเสียหายของรถประกันภัย (กรณีซ่อมเอง)
3.1.1 ใบแจ้งความเสียหายหรือใบแจ้งเหตุ
3.1.3 ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีค่าซ่อม
3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัว
3.1.5 ภาพถ่ายซึ่งแสดงว่าได้มีการจัดซ่อมรถยนต์แล้ว หรือมีการตรวจการซ่อมโดยบริษัท
3.1.6 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจ (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล)
3.1.7 กรณีคืนทุนประกันภัยและมีการโอนกรรมสิทธิ์ของซากรถ
– คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
– ชุดโอนกรรมสิทธิ์
– กุญแจรถ , รีโมท
– กรมธรรม์
– กรณีรถมีภาระผูกพันธ์ตามสัญญาเช่าซื้อให้มีหนังสือแสดงเจตนาให้จ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่บริษัทเช่าซื้อ หรือหนังสือสละสิทธิ์การรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเช่าซื้อ

หนังสือแสดงภาระหนี้สินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน
3.2.8 หลักฐานแสดงฐานะของผู้เสียหายกรณีมีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์หรือขาดรายได้
3.1.9 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3.3 กรณีความเสียหายของทรัพย์สิน

3.3.1 ใบแจ้งความเสียหาย
3.3.2 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

3.3.3 ใบประเมินราคาความเสียหาย

3.3.4 หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจ

3.3.5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล

3.3.6 กรณีทรัพย์สินยังติดภาระต่างๆ ต้องได้มีหนังสือยินยอมหรือมอบอำนาจให้รับเงิน หรือหนังสือสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เหนือกว่า

3.3.7 ส่งมอบทรัพย์สินที่เสียหายกรณีต้องมอบซาก

3.3.8 หลักฐานแสดงฐานะของผู้เสียหายกรณีมีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์หรือขาดรายได้

3.3.9 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3.4 กรณีรถประกันสูญหาย

3.4.1 ใบแจ้งรายการความเสียหาย

3.4.2 คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง

3.4.3 หนังสือแจ้งหยุดการใช้รถ

3.4.4 เอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน
3.4.5 ภาระหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ หนังสือการโอนกรรมสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่บริษัทเช่าซื้อ หรือหนังสือสละสิทธิ์ของบริษัทเช่าซื้อ

3.4.6 กุญแจรถ หรือรีโมท

3.4.7 กรมธรรม์ฉบับจริง

3.4.8 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและวิธีการจ่ายเงิน

ประกันภัยรถยนต์ (Motor)

ก.ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ (Motor)

1.กรณีประสงค์ให้บริษัทจัดซ่อมให้ ให้นำรถพร้อมใบรับแจ้งเหตุติดต่ออู่ที่มีสัญญากับบริษัท
2.กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง ให้จัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนดเพื่อติดต่อบริษัท สำหรับรถประกันภัยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการจัดซ่อมรถแล้วเสร็จ และบริษัทได้ตรวจผลการซ่อมแล้ว

ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor)

ผู้เอาประกันภัย / ผู้เสียหายส่งหนังสือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่บริษัทร้องขอจนครบถ้วน

ข.ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ (Motor)

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับแต่มีการตกลงสำหรับความรับผิดตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและภายใน 15 วันนับแต่มีการตกลงสำหรับกรมธรรม์รถยนต์สมัครใจ

ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor)

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน

1. กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์บริษัทจะออกหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาค่าสินไหมส่งให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เซ็นต์ลงนามรับทราบ พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
2. กรณีปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม บริษัทฯ จะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เซ็นต์ลงนามรับทราบ พร้อมส่งกลับมายังบริษัทฯ

ค.วิธีการจ่ายเงิน

1. มารับด้วยตนเอง
2 .ส่งเป็นเช็คไปให้
3. โอนเงินเข้าบัญชีตามระบุ

การร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่ไม่สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ของบริษัทตามช่องทางติดต่อบริษัท

กรณีที่ไม่สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ของบริษัทตามช่องทางติดต่อบริษัท และตามแบบ ร.ร.001 และ ร.ร.002

ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ หรือวันที่บริษัทได้รับเอกสารเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อบริษัท

.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)

ช่องทางติดต่อบริษัท

1. ติดต่อบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-911-4488 , 0-2911-4567

3. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI Call Center โทร. 0-2017-3333

4. เว็ปไซท์บริษัท www.namsengins.co.th

เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบ่งออกเป็น 3 กรณี

1. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลี

1.1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
1.2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
1.3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
1.4. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำาร้ายร่างกาย)
1.5. ใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2. กรณีทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะและสายตา

2.1. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ หรือสำเนา) กรณีที่มีการทำประกันภัยหลายแห่ง
2.2. ประวัติการรักษา
2.3. หนังสือรับรองความพิการ (ถ้ามี), ภาพถ่าย
2.4. สำเนาบันทึกประจำวันตำารวจ
2.5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
2.6. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3. กรณีเสียชีวิต

3.1. สำเนาใบมรณะบัตร
3.2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
3.3. ประวัติการรักษา (หากมี)
3.4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
3.5. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
3.6. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันสุขภาพ

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)ี

2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

4. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันการขนส่งสินค้าภายในประเทศและการประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง

หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย

1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
3. ใบกำกับสินค้า ( INVOICE ) / ใบตราส่ง ( B/L ) / Letter of Credit / ใบแสดงรายการหีบห่อ ( Packing List ) / ใบรับขนสินค้า ( Delivery Order )
4. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้า กรณีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
5. หลักฐานการบันทึกความเสียหายเมื่อรับสินค้า
6. หลักฐานการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสินค้า กรณีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย

1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
4. ภาพถ่ายความเสียหาย
5. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
6. สำเนาโฉนดที่ดิน
7. ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม ภายหลังตกลงยอมรับตามใบเสนอราคา
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ